Rekrutacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA OKREŚLAJĄCY M.IN. ZASADY REKTUTACJI JEST DOSTĘPNY TUTAJ:

/gallery/3_REGULAMIN uczestnictwa w projekcie_Perspektywiczni 50+_wersja aneksowana z dn. 18.02.2019.pdf

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

 1.  Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem kwalifikowalności do udziału w projekcie; /gallery/1_Formularz rekrutacyjny_Perspektywiczni.doc
 2.  Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie – obowiązek informacyjny realizowany w związku z art.13 do art.19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; /gallery/2_oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie RODO.docx
 3.  Oświadczenie o statusie na rynku pracy; /gallery/3_Oświadczenie o statusie na rynku pracy dla osób niezarejestrowanych.doc
 4.  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób z niepełnosprawnościami).

Formularze zgłoszeniowe  przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00:

 1. mailowo na adres:  perspektywiczni50@cargo.edu.pl,
 2. osobiście w Biurze Projektu,
 3. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.

Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu (wyciąg najważniejszych informacji zawartych w §4 Regulaminu uczestnictwa):

Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

 1. przesłanego formularza zgłoszeniowego mailem, pocztą/kurierem lub złożenia osobiście,
 2. spełnienia kryteriów kwalifikowalności.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w § 3 ust. 1 Regulaminu uczestnictwa,
 • złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, opatrzonego datą i podpisem Kandydata,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu, poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego.

Etap 2: Ocena merytoryczna

Wybór Uczestników Projektu dokonany zostanie na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych przez zespół projektowy oraz wywiad doradcy zawodowego z Kandydatem spełniającym warunki kwalifikowalności.

Dodatkowe kryteria premiujące:

 1. osoby posiadające niskie kwalifikacje – 7 punktów;
 2. osoby długotrwale bezrobotne – 3 punkty;
 3. osoby niepełnosprawne (potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności) – 5 punktów;
 4. osoby bierne zawodowo – 5 punktów;
 5. kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka) – 5 punktów.

Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów dodatkowych, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail) lub telefoniczną.

Informacje o rekrutacji oraz jej wyniki  zostaną również dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i słabosłyszących z uwzględnieniem alternatywnych kanałów komunikacji (język migowy, rozmowa pisana itp.)

Rekrutacja trwać będzie w okresie od kwietnia 2018r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału  w Projekcie 51 osób (26 kobiet i 25 mężczyzn) spełniających kryteria uczestnictwa.

W związku ze zwiększeniem grupy docelowej, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. Do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowanych 61 osób (49 kobiet i 12 mężczyzn) spełniających kryteria uczestnictwa. 

 

Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej projektu http://perspektywiczni50.cargo.edu.pl/, w Biurze Projektu ul. Darwina 17, 43-600 Jaworzno, tel. kom. 505 454 504.