Aktualności

kwiecień 2018r. Rozpoczyna się rekrutacja do projektu "Perspektywiczni 50+"

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, muszą w dniu przystąpienia do projektu spełniać poniższe kryteria:

  1. Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), zamieszkujące na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i należą co najmniej do jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia (100% grupy docelowej);
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
  • osoby bierne zawodowo.

luty 2019r. W związku ze zwiększeniem grupy docelowej trwa dodatkowa rekrutacja do projektu.