O projekcie

Projekt pn. „Perspektywiczni 50+” realizowany jest przez Organizatora GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przy wsparciu  finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

OKRES REALIZACJI: 01.04.2018r. – 30.04.2019r.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Wzrost potencjału zawodowego 51 osób (26 kobiet i 25 mężczyzn) po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo) na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się   w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia (100% grupy docelowej);
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach

z terenu woj. śląskiego (uczą się lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów KC) w okresie 01.04.2018r. - 30.04.2019r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności).

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • osoby powyżej 50 roku życia (100% grupy docelowej);
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby bierne zawodowo.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 W RAMACH PROJEKTU PLANOWANA JEST REALIZACJA NASTĘPUJĄCYCH FORM WSPARCIA:

 1. Identyfikacja potrzeb – wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (spotkania indywidualne z doradcą zawodowym 2h/os.);
 2. Poradnictwo zawodowe (spotkania indywidualne 4h/os.);
 3. Pośrednictwo pracy (spotkania indywidualne 10h/os.);
 4. Szkolenia dopasowane są do IPD i kończą się zdobyciem kwalifikacji ( średnio 160h/osobę);
 5. Staż zawodowy - 3 miesiące/osobę.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 723 434,36 zł

W TYM:

 • dofinansowanie ze środków unijnych: 614 919,21 zł
 • dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 72 343,43 zł